Electrify

Marc Simon Frei, Altdorf

The beauty of electrosmog.